Đoàn khảo sát Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dược tại Yên Bái