Đồng chí Triệu Tiến Thịnh giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái