Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn chúc mừng ngành y tế Yên Bái