Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 10 (mở rộng): Thảo luận nhiều nội dung quan trọng