Yên Bái tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021