Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại huyện Lục Yên