Trường Chính trị tỉnh Yên Bái: Hội thảo tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội