Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Mù Cang Chải