Văn Yên phát động phong trào thi đua "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo"