Điện lực thành phố Yên Bái tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh