Bảo tàng tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày Chuyên đề “Bác Hồ với quê hương Yên Bái”