Festival Khèn Mông và công bố Quyết định Nghệ thuật Khèn Mông là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 23/12/2023