Thành phố Yên Bái tổ chức Chương trình nghệ thuật “Niềm tin dâng Đảng”