Giao ban Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái quý I