Trên 1 tỷ đồng từ 59 công trình phần việc hưởng ứng năm thanh niên 2014