Lục Yên khai mạc Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” lần thứ 2 - 2020