Yên Bái tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021