Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính tỉnh Yên Bái tiếp tục nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành