“Sắt son niềm tin theo Đảng” - Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái