Đến 19 giờ ngày 23/5: Yên Bái đạt tỉ lệ cử tri đi bầu 99,96%