Hội nghị thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026