UBND tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch thực hiện các dự án, công trình trọng điểm năm 2023