Văn Yên đánh giá kết quả 5 tháng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia