UBND tỉnh Yên Bái gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2023