Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức tham quan mô hình cho 30 thúc đẩy viên FFF