Di dời chợ Yên Ninh sang chợ Bến Đò: Nâng cao giao thương, đường thông hè thoáng