Yên Bái kiểm tra thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp