Yên Bái triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ hôm nay (1/4)