Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội thảo công tác dự báo phụ tải điện cho khách hàng