Báo chí Yên Bái dự Hội báo toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh