Tưng bừng Lễ hội Cầu mùa xã Thượng Bằng La (Văn Chấn) với màn đại Dậm thuông 800 diễn viên tham gia