Bài 1: Tài nguyên số và vai trò IP/ASN trong hoạt động Internet