Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái - Cục Chính trị Hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022