Yên Bái tăng cường thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ