Hấp dẫn "Trải nghiệm phong tục giã bánh dày" dân tộc Mông tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái