Khánh thành Rạp Hồng Hà nâng cấp và trao giải Hội diễn Nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thành phố Yên Bái