Thành phố Yên Bái sôi nổi phong trào văn nghệ quần chúng