Yên Bái đột phá cải cách hành chính - Bài 1: Đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với hiệu quả hoạt động Bộ phận phục vụ hành chính công