Yên Bái đột phá cải cách hành chính - Bài 3: Nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư kinh doanh