Yên Bái: Bác sĩ trẻ và hành trình làm chủ kỹ thuật mới