Khai mạc trưng bày “Không gian văn hóa các dân tộc huyện Văn Yên”