Trấn Yên tổ chức Lễ hội đình Làng Dọc - nét đẹp văn hóa vùng chiến khu cách mạng