Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ