Doanh nghiệp Yên Bái ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2021