Hội Nông dân Yên Bái triển khai mô hình điểm phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình