Hội Nông dân Yên Bái: Thúc đẩy nông dân cải thiện môi trường sống, phát triển sản xuất