Yên Bái tham gia phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0