Nông Quốc Toản - niềm tự hào của Trạm Y tế Xuân Lai (Yên Bình)