Yên Bái: Sau 1 tháng thực hiện Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo