Ở nơi "Chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô đồng chí”